JAK Medlemsbanks årsstämma 2023

Stämman hålls den 13 maj 2023 i Palme-salen i ABF-huset, Sveavägen 41 i Stockholm, i kombination med elektronisk uppkoppling.

Alla JAKs medlemmar kallas till stämman via post.

Denna sida uppdateras med information om stämman.

Hybridstämma

För att säkerställa att endast medlemmar med rösträtt deltar i förhandlingarna behöver alla deltagare legitimera sig med BankID. Medlemmar som inte kan eller vill använda BankID kan utöva sin rösträtt genom att legitimera sig med giltig ID-handling på plats.
För att hålla hybridstämma kommer vi använda oss av två webbaserade tjänster: en för stämmoförhandlingarna och en för videomötet. För att delta på distans behöver du en stabil internetuppkoppling samt en uppdaterad webbläsare. Även deltagare på plats behöver ha en telefon, surfplatta eller dator för att kunna delta i stämmoförhandlingarna.
Föreningen kan inte erbjuda personlig teknisk support under mötet.

Möteslänk för möjlighet att delta digitalt kommer skickas ut via e-post samma vecka som stämman. Möteslänken kommer skickas till den e-post som anges i anmälningsformuläret.

Anmälan

Anmälan måste vara föreningen tillhanda senast den 5 maj 2023. Formulär för anmälan måste fyllas i av alla medlemmar som vill delta på stämman, både digitalt och fysiskt.

Anmälan har stängt.

Ombud & fullmakter

Om du inte har möjlighet att närvara kan du låta dig företrädas av ett ombud. Ett ombud har enligt stadgarna rätt att företräda en (1) fysisk person som är medlem och en (1) juridisk person som är medlem.
Varje medlem som fyllt 16 år och betalat grundinsats har rösträtt på stämman. I det fall förmyndare för omyndig medlem bedömer att den omyndige kan företräda sig själv kan en fullmakt lämnas till denne. Fullmaktsgivaren (den som lämnar en fullmakt) kan lämna in sin fullmakt till föreningen på följande sätt:

- Via internetbanken. Lämna ifylld fullmaktsblankett via ett meddelande i internetbanken, ämne ”Fullmakt årsstämma 2023”. Ska vara föreningen tillhanda senast kl. 09:00 den 4 maj.

- Via post. Lämna ifylld fullmaktsblankett och vidimerad legitimationskontroll i ett kuvert märkt ”Fullmakt årsstämma 2023” och skicka in portofritt till: FRISVAR, JAK Medlemsbank, 20305762, Vasagatan 14, 541 20, Skövde. Ska vara föreningen tillhanda senast den 4 maj.

Fullmaktsblanketter finns att ladda ner längre ner på sidan.

För dig som deltar på plats

  • Kaffe och te serveras under registreringen fram till att stämman startar kl. 09:00.
  • Lunch intas på var sitt håll. Medhavd mat får inte förtäras innanför byggnaden.
  • Eftermiddagsfika med smörgås eller bulle.
  • Frukt och vatten kommer finnas på plats under dagen.

Resa och logi

Föreningen ersätter kostnader för resa och logi i efterhand enligt följande:

  • Logi ersätts upp till ett maxbelopp per natt för alla som haft en logikostnad. Hur stor ersättningen blir avgörs av hur många som deltar och ansöker om ersättning.
  • Resa ersätts upp till ett maxbelopp för alla, under förutsättning att man rest med tåg 2 klass eller buss. Resa med bil ersätts endast om de allmänna kommunikationerna inte varit tillfredsställande.

Kvitton i original för logi och resor ska vara JAK Medlemsbank tillhanda senast två veckor efter stämman. Beslut om kostnadsutjämning och utbetalning av ersättning sker i efterskott.