Stadgar & reglemente

JAK Medlemsbanks stadgar och reglemente är organisationens högsta interna styrande dokument. De fastställs av föreningsstämman. 

Stadgar

Stadgarna är det formella fundamentet för JAK Medlemsbank. Förändringar i stadgan kräver beslut av två på varandra följande stämmor.

Reglementet

Reglementet uttrycker vad JAK Medlemsbank är och står för, samt beskriver grundläggande funktioner och regelverk. I reglementet finns organisationens värdegrund och verksamhetsinriktning samt uppdragsbeskrivningar till de av stämman utsedda förtroendevalda.