Det stora klimatvalet

Snabbguide till partiernas miljöpolitik – för dig som ännu inte bestämt dig inför EU-valet.

Av

woman-putting-her-ballot-box-close-up

Socialdemokraterna

Snabbare energiomställning, miljöskydd och förbättrad infrastruktur

Socialdemokraterna prioriterar att skynda på energiomställningen och minska fossilberoendet genom att öka trycket på alla medlemsländer att bli fossilfria och öka sin förnybara energiproduktion. Bland prioriterade frågor märks också att minska övergödningen och stoppa överfisket i Östersjön och Västerhavet samt att stärka svenska jordbrukares konkurrenskraft genom reformer för ökad lönsamhet och att EU-regler för hållbarhet och djurskydd skärps för att mer likna de svenska. Partiet vill också göra det billigare och enklare att åka tåg i Europa. Det ska ske genom att bygga ut och koppla ihop järnvägen och biljett- och bokningssystemen i Sverige och övriga Europa. Enligt partiet ska den svenska skogsförvaltningen fortsatt bestämmas i Sverige.

Sverigedemokraterna

Nej till klimat som prioriterat område

Enligt en enkät utförd av WWF är Sverigedemokraterna det enda parti som säger nej till att EU under de fem kommande åren ska ha klimat och biologisk mångfald som ett av sina prioriterade områden. Sverigedemokraterna anser att EU:s nya klimatlagstiftning Fit for 55 är alltför radikal och måste revideras på flera punkter. De varnar för att de klimatmål som ålagts Sverige kan leda till höjda bränslepriser. En omställning enligt EU:s nuvarande politik riskerar enligt partiet att bromsa tillväxten i Europa. Detta kan resultera i att jobb, välstånd och utsläpp flyttar till andra delar av världen. SD menar att den viktigaste lösningen är att satsa mer på kärnkraft och att EU borde stödja denna utveckling.

Moderaterna

Fossilfri energi och satsning på kärnkraft

Enligt Moderaternas valmanifest inför EU-valet vill man byta ut EU:s mål om andelen förnybar energi mot ett mål om fossilfri energi för att inte hämma utbyggnaden av ny kärnkraft.

Målet ska också höjas till att 60 procent av energin ska komma från fossilfria källor år 2030. M vill verka för att EU ska vara klimatneutralt senast år 2050. Moderaterna vill också bygga ut handeln med utsläppsrätter och att EU ska införa ett frivilligt handelssystem för permanent negativa koldioxidutsläpp. Partiet vill också att skogspolitiken ska bestämmas av Sverige och inte av EU.

Vänsterpartiet

Klimatomställningen är politikens ansvar

Vänsterpartiet betonar i sitt valmanifest att klimatomställningen är politikens ansvar, och bör inte läggas över på företag eller enskilda människor. EU-regler som begränsar medlemsländernas statliga investeringar i omställningen måste undanröjas. Energimarknaden behöver göras om så att elbrist på kontinenten inte driver upp elpriserna i Sverige. Det europeiska järnvägsnätet ska knytas ihop som ett led i omställningen av transporterna. Det kräver större statlig kontroll över järnvägen, anser partiet. Vänsterpartiet ställer sig bakom 19 av Naturskyddsföreningens 20 miljöpolitiska förslag inför kommande mandatperiod.

Centerpartiet

Minskat EU-stöd för klimatansvarslösa länder

Centerpartiets valmanifest för Europa trycker på att medlemsländer som inte tar sitt ansvar för klimatet ska få minskat EU-stöd och finansiering.

Man vill också se ett mål om att EU:s utsläpp ska minska med 95 procent till 2040, jämfört med 1990 års utsläpp, samt införa nationella, tekniska, kolsänkemål för alla EU:s medlemsländer och att produkter inom EU förses med en klimatdeklaration som visar mängden koldioxidutsläpp som den gett upphov till. Partiet förespråkar också ett införande av ett förbud för fossila bränslen för energiproduktion från 2035 och en dubblerad budget för att bygga ut det europeiska elnätet.

Kristdemokraterna

Mer kärnkraft och snabbare elektrifiering

KD vill att EU ska arbeta för mer kärnkraft samt att påskynda elektrifieringen av transportsektorn. Målet om klimatneutralitet ska uppnås år 2050 och vägen dit ska vara ansvarsfull och ta hänsyn till alla utvecklingsmål, skriver de i sitt valmanifest. Kristdemokraterna ställer sig bakom 5 av 20 miljöpolitiska förslag som lagts fram av Naturvårdsverket, två av dessa är förslag på miljögiftområdet. Partiet svarar också ja till att klimat och natur ska vara en av huvudprioriteringarna i EU under nästa mandatperiod.

Miljöpartiet

Skärpta utsläppsregler och förbud mot korta flygresor

Miljöpartiet strävar efter att kraftigt minska utsläppen inom de närmaste åren och säkerställa att kostnaderna för klimatomställningen fördelas rättvist. De anser att EU, med sin historia av stora utsläpp, har ett särskilt ansvar. Därför måste EU skärpa utsläppshandeln och sluta dela ut utsläppsrätter gratis. Miljöpartiet förespråkar klimatsmarta transporter och vill göra det lättare att resa med tåg. De vill även införa ett förbud mot flygresor för sträckor där tåget tar mindre än tre timmar. Miljöpartiet är det enda partiet som ställer sig bakom samtliga 20 av Naturskyddsföreningens förslag inför kommande mandatperiod.

Liberalerna

Utökade klimatåtgärder och kärnkraft

Liberalerna ställer sig bakom 17 av Naturskyddsföreningens 20 miljöpolitiska förslag, och är därmed det borgerliga parti som visar högst ambitionsnivå inom miljöpolitiken. Enligt Liberalerna är det en huvuduppgift för EU att leda den gröna omställningen och säkerställa en renare och friare framtid för kommande generationer. L vill växla upp EU:s klimatambitioner genom att bland annat inrätta ett handelssystem för metan, kväveoxid och flourerade växthusgaser på samma sätt som det finns för koldioxid i dag. Partiet anser också att kärnkraften är nödvändig för klimatomställningen och att EU ska kunna säga nej till att lägga ned fungerande kärnkraft. L vill även se en klimatmärkning av alla varor.