Klagomål

Om du inte är nöjd med JAK Medlemsbanks beslut utan tycker att JAK handlat fel i ditt ärende, är det viktigt att du snarast kontaktar oss och framför dina synpunkter.

Banken har en särskild policy som behandlar detta och som särskilt påpekar vikten av att lyssna på en missnöjd medlem och snabbt och sakligt utreda vad som hänt. Om banken inte anser sig kunna tillmötesgå ett klagomål har medlemmen rätt att få ett skriftligt svar med bankens motivering till detta.

En väl fungerande klagomålshantering ger medlemmarna möjlighet att få sina intressen tillgodosedda. En god hantering av klagomålen ger också banken möjlighet att fånga upp och förebygga problem.

Klagomålshanteringen är även öppen för er som vill anmäla en klagan mot en av JAKs kunder som kopplas till kränkningar av mänskliga rättigheter.

Vart du ska vända dig

Enklast och snabbast att få rättelse om du anser att ett fel blivit begånget är att vända dig till kontoret i Skövde. Om du inte är nöjd med det svar du får på kontoret kan ärendet prövas på nytt.

Fyll i och underteckna blanketten ”Klagomålsformulär” som du hittar här och skicka denna till bankens klagomålsansvarige via post till:

JAK Medlemsbank
Klagomålsansvarig
Box 216
541 25 SKÖVDE

    Missnöjd med bankens beslut

    Om du efter att du skrivit till klagomålsansvarig fortfarande inte anser dig kunna acceptera bankens beslut kan du vända dig till den allmänna Reklamationsnämnden.

    Allmänna Reklamationsnämnden
    Box 174
    101 23 STOCKHOLM