Vision och strategi

Vår vision

Vi är den självklara banken för alla som vill verka för en hållbar utveckling för människa, miljö och ekonomi.

Vår strategi

Medlemsnytta

Vår verksamhet grundas i medlemmarnas ekonomiska intressen. Vi sätter alltid medlemmen i fokus i vår rådgivning och håller oss aktuella genom att kunna anpassa oss till förändrade omvärldsfaktorer.

Medlemsengagemang

Vi gör det enkelt för medlemmar att bidra med tid och engagemang för att främja bankens utveckling samt vårt övergripande syfte.

Hållbarhet

Genom att driva en bank i samklang med de globala målen verkar vi för att bygga ett hållbart samhälle för kommande generationer.

Trovärdighet

Vi uppnår trovärdighet genom god regelefterlevnad och riskmedvetenhet, stabila finanser samt god kvalitet i kreditgivning. Därtill lever vi som vi lär, är transparenta, konkreta och tydliga i vår kommunikation.