Motion

En motion är ett sätt för medlemmar att lyfta ett förslag till den årliga föreningsstämman, det högst beslutande organet i JAK Medlemsbank. Alla medlemmar som betalat årets medlemsavgift och har en fullgod grundinsats kan skicka in motioner, antingen enskilt eller som en grupp. En motion ska beröra en föreningsövergripande fråga.

Hur hanteras motioner?

Enligt stadgarna ska motioner vara JAK tillhanda senast 1 februari för att behandlas på den ordinarie föreningsstämman samma år.

Inför föreningsstämman går styrelsen igenom inkomna ärenden, yttrar sig över dessa och lämnar därefter förslag till beslut till föreningsstämman.

De motioner som stämman bifaller får styrelsen i uppdrag att verkställa.

En föreningsövergripande fråga

En motion ska handla om en fråga som berör hela föreningen. Frågor som ligger utanför föreningens ändamål är inte en motion.

Motionens innehåll

Motionen ska innehålla:

  • en lättfattlig rubrik
  • en förklarande text
  • ett tydligt yrkande i form av en eller flera ”att-satser”

Skicka in motion

Motionen bör skickas in som en textfil via internetbanken där vi kan säkerställa motionärens identitet. Att endast skicka in motionen via e-post godtas inte.

Alternativt kan du skicka en underskriven motion per post, då behöver även motionen skickas som en textfil till jak@jak.se

FRISVAR
JAK Medlemsbank
20305762
Vasagatan 14
541 20 Skövde