Förtroendevalda

Styrelse

Styrelsen väljs av föreningsstämman och ansvarar för medlemsbankens organisation och förvaltning av dess angelägenheter.

Lena Eriksson Åshuvud

Lena Eriksson Åshuvud

Ordförande

Ledamot sedan 2019, ordförande sedan 2021.

Ingrid Westerfors

Ingrid Westerfors

Vice ordförande

Ledamot sedan 2020.

Erik Johansson

Erik Johansson

Styrelseledamot

Ledamot sedan 2020.

Tomas Frejarö

Tomas Frejarö

Styrelseledamot

Ledamot sedan 2021.

Valberedningen

Kerstin Lönngren
(Sammankallande)
Gustav Eek
Rikard Rudolfsson
Michael Softic
Ulla Kedbäck

Valberedningens arbetsordning

Etikråd

Eva Stenius
(sammankallande) 
Marianne Påsse
Rand Nezamaldin
Aaron Tuckey
Lena Bjärskog

Etikrådets arbetsordning

Nomineringskommitté

Helena Bergli
Annica Svensson

Lekmannarevisor

Anna Hansson
(ordinarie)

Bengt Lundholm
(suppleant)

Revisor

Externrevisorn granskar JAK Medlemsbanks verksamhet på föreningsstämmans uppdrag. Det innebär att externrevisorn ansvarar inför och rapporterar till stämman. Externrevisorn granskar årsredovisning, bokföring samt styrelsens och VD:s förvaltning av verksamheten.

Externrevisorn väljs enligt JAK:s stadgar för ett år i taget. Revisorn eller revisorerna ska vara auktoriserade och minst en ska närvara vid föreningsstämman.

Revisor

EY, huvudansvarig Micael Engström (auktoriserad revisor, Ernst & Young)
Box 236
931 22 Skellefteå


Tel: 0910-58 58 00
micael.engström@se.ey.com