Förtroendevalda

Styrelse

Styrelsen väljs av föreningsstämman och ansvarar för medlemsbankens organisation och förvaltning av dess angelägenheter.

Bengt Adolfsson

Bengt Adolfsson

Ordförande

Ledamot sedan 2022, ordförande sedan 2024

Erik Johansson

Erik Johansson

Vice ordförande

Ledamot sedan 2020.

Joseph Josefsson

Joseph Josefsson

Styrelseledamot

Ledamot sedan 2022.

Charlotte Lundberg

Charlotte Lundberg

Styrelseledamot

Ledamot sedan 2023.

Daniel Söderberg

Daniel Söderberg

Styrelseledamot

Ledamot sedan 2024.

Sophie Gripenberg

Sophie Gripenberg

Styrelseledamot

Ledamot sedan 2024.

Valberedningen

Rikard Rudolfsson
(Sammankallande)
Michael Softic
Annica Schäfer
Björn Martinsson
valberedning@jak.se

Valberedningens arbetsordning

Etikråd

Rand Nezamaldin
(sammankallande) 
Eva Stenius
Aaron Tuckey
Lena Bjärskog
Mikael Odhage
etikradet@jak.se

Etikrådets arbetsordning

Nomineringskommitté

Simon Granath

Ingrid Westerfors
nomineringskommitten@jak.se

Lekmannarevisor

Sten-Inge Kedbäck
(ordinarie)
Helena Bergli
(suppleant)
lekmannarevisor@jak.se

Revisor

Externrevisorn granskar JAK Medlemsbanks verksamhet på föreningsstämmans uppdrag. Det innebär att externrevisorn ansvarar inför och rapporterar till stämman. Externrevisorn granskar årsredovisning, bokföring samt styrelsens och VD:s förvaltning av verksamheten.

Externrevisorn väljs enligt JAK:s stadgar för ett år i taget. Revisorn eller revisorerna ska vara auktoriserade och minst en ska närvara vid föreningsstämman.

Revisor
Kalle Wrane från Revisionsgruppen i Borås (huvudansvarig)

E-postadress: kalle@revgr.se
Telefon: 033-23 30 76