Förtroendevalda

Styrelse

Styrelsen väljs av föreningsstämman och ansvarar för medlemsbankens organisation och förvaltning av dess angelägenheter.

Lena Eriksson Åshuvud

Lena Eriksson Åshuvud

Styrelseordförande

Ledamot sedan 2019, ordförande sedan 2021.

Sten-Inge Kedbäck

Sten-Inge Kedbäck

Styrelseledamot

Ledamot sedan oktober 2015.

Mats Brenner

Mats Brenner

Styrelseledamot

Ledamot sedan 2017.

Ingrid Westerfors

Ingrid Westerfors

Styrelseledamot

Ledamot sedan 2020.

Lisa Birgittasdotter

Lisa Birgittasdotter

Styrelseledamot

Ledamot sedan 2021.

Johan Thelander

Johan Thelander

Styrelseledamot, VD

Ledamot sedan juli 2017.

Erik Johansson

Erik Johansson

Styrelseledamot

Ledamot sedan 2020.

Tomas Frejarö

Tomas Frejarö

Styrelseledamot

Ledamot sedan 2021.

Henri Käkönen

Henri Käkönen

Arbetstagarledamot

Ledamot sedan 2020.

Sabina Ausfelt

Sabina Ausfelt

Arbetstagarledamot

Ledamot sedan 2021.

Valberedningen

Kerstin Lönngren
(Sammankallande)
Gustav Eek
Rikard Rudolfsson
Susanne Reich
Michael Softic

Valberedningens arbetsordning

Etikråd

Eva Stenius
(sammankallande) 
Marianne Påsse
Rand Nezamaldin
Aaron Tuckey

Etikrådets arbetsordning

Nomineringskommitté

Helena Bergli
Ulla Kedbäck
Annica Svensson

Lekmannarevisor

Anna Hansson
(ordinarie)

Bengt Lundholm
(suppleant)

Revisor

Externrevisorn granskar JAK Medlemsbanks verksamhet på föreningsstämmans uppdrag. Det innebär att externrevisorn ansvarar inför och rapporterar till stämman. Externrevisorn granskar årsredovisning, bokföring samt styrelsens och VD:s förvaltning av verksamheten.

Externrevisorn väljs enligt JAK:s stadgar för ett år i taget. Revisorn eller revisorerna ska vara auktoriserade och minst en ska närvara vid föreningsstämman.

Revisor

EY, huvudansvarig Micael Engström (auktoriserad revisor, Ernst & Young)
Box 236
931 22 Skellefteå


Tel: 0910-58 58 00
micael.engström@se.ey.com