Förtroendevalda

Styrelse

Styrelsen väljs av föreningsstämman och ansvarar för medlemsbankens organisation och förvaltning av dess angelägenheter.

Lena Eriksson Åshuvud

Lena Eriksson Åshuvud

Ordförande

Ledamot sedan 2019, ordförande sedan 2021.

Erik Johansson

Erik Johansson

Vice ordförande

Ledamot sedan 2020.

Tomas Frejarö

Tomas Frejarö

Styrelseledamot

Ledamot sedan 2021.

Joseph Josefsson

Joseph Josefsson

Styrelseledamot

Ledamot sedan 2022.

Bengt Adolfsson

Bengt Adolfsson

Styrelseledamot

Ledamot sedan 2022.

Charlotte Lundberg

Charlotte Lundberg

Styrelseledamot

Ledamot sedan 2023.

Sabina Ausfelt

Sabina Ausfelt

Styrelseledamot

Ledamot sedan 2023.

Valberedningen

Rikard Rudolfsson
(Sammankallande)
Michael Softic
Ulla Kedbäck
Annica Schäfer
Björn Martinsson
valberedning@jak.se

Valberedningens arbetsordning

Etikråd

Rand Nezamaldin
(sammankallande) 
Eva Stenius
Aaron Tuckey
Lena Bjärskog
Mikael Odhage
etikradet@jak.se

Etikrådets arbetsordning

Nomineringskommitté

Ingrid Westerfors
Simon Granath
nomineringskommitten@jak.se

Lekmannarevisor

Sten-Inge Kedbäck
(ordinarie)
Helena Bergli
(suppleant)
lekmannarevisor@jak.se

Revisor

Externrevisorn granskar JAK Medlemsbanks verksamhet på föreningsstämmans uppdrag. Det innebär att externrevisorn ansvarar inför och rapporterar till stämman. Externrevisorn granskar årsredovisning, bokföring samt styrelsens och VD:s förvaltning av verksamheten.

Externrevisorn väljs enligt JAK:s stadgar för ett år i taget. Revisorn eller revisorerna ska vara auktoriserade och minst en ska närvara vid föreningsstämman.

Revisor

EY, huvudansvarig Micael Engström (auktoriserad revisor, Ernst & Young)
Box 236
931 22 Skellefteå


Tel: 0910-58 58 00
micael.engström@se.ey.com