Huvudmeny

Bli medlem i den räntefria banken!

Du är här

Årsstämman

Årsstämman

JAKs årstämma 2017

Föreningsstämma hålls den 22–23 april 2017 i Skövdes Kulturhus, Trädgårdsgatan 9 i Skövde.

Stämman inleds på lördagen den 22 april kl. 09:00 med reg­istrering och kaffe, stämmo­förhandlingarna börjar kl. 11:00 och stämman ajourneras för dagen ca kl. 17:00. På lördagskvällen kl. 18:30 bjuds det på middagsbuffé.

Stämman återupptas sedan på söndagen den 23 april kl. 09:00 och avslutas ca kl. 13:00. Observera att det i år inte anordnas något utskottsarbete under stämman.

Stämmohandlingar

Stämmohandlingarna skickas ut per post eller e-post till alla som anmäler deltagande samt till övriga medlemmar som så önskar och meddelar detta till e-post: jak@jak.se eller ring tel. 0500-46 45 00. Glöm inte att uppge din postadress eller e-postadress.

Anmälan

Anmäl deltagande i stämman snarast till e-post: jak@jak.se eller ring tel. 0500-46 45 00, uppge om du vill ha stämmohandlingarns skickade till dig per post eller via e-post. Meddela även om du behöver någon form av teknisk hjälp på stämman.

Om stämman

Styrelsen ansvarar för att förbereda och genomföra JAKs årliga föreningsstämma. På föreningsstämman ska styrelsen rapportera om händelser under det gångna verksamhetsåret samt avlägga rapport om uppdrag från tidigare års stämmor. 

Styrelsen ansvarar även för att bereda motioner och att informera om planeringen för kommande års verksamhet och budget. 

Resa och logi

Föreningen ersätter kostnader för resa och logi i efterhand enligt följande. Logi ersätts upp till ett maxbelopp per natt för alla som haft en logikostnad. Hur stor ersättningen blir avgörs av hur många som deltar och ansöker om ersättning. Resa ersätts utöver ett visst belopp för alla, under förutsättning att man rest med tåg 2 klass eller buss. Resa med bil ersätts endast om de allmänna kommunikationerna inte varit tillfredsställande. Kvitton i original för logi och resor ska vara föreningen tillhanda senast två veckor efter stämman. Styrelsen beslutar om kostnadsutjämning och utbetalning av ersättning i efterskott.

Fullmakter

Om du inte har möjlighet att närvara, kan du låta dig företrädas av ett ombud, som ska medföra en fullmakt i original. Observera att ett ombud enligt stadgarna har rätt att företräda 1 fysisk person som är medlem och 1 juridisk person (t.ex. en förening eller ett företag) som är medlem.

Varje medlem som fyllt 16 år och betalat grundinsats har rösträtt på stämman. I det fall förmyndare för omyndig medlem bedömer att den omyndige kan företräda sig själv, kan en fullmakt lämnas till denne och ska medföras i original. Observera att personbevis på den omyndige ska uppvisas där det framgår vem eller vilka som är förmyndare.

Ställföreträdare för en juridisk person som är medlem har rätt att rösta för denna utan fullmakt på stämman. Observera att rollen som ställföreträdare måste styrkas med t.ex. vidimerad kopia av protokoll som utvisar teckningsrätten eller vidimerad kopia på registerutdrag från Bolagsverket. Dokumenten får inte vara äldre än 1 år. Om flera personer är ställföreträdare gemensamt behöver samtliga närvara eller ett protokoll visas upp som visar att den närvarande har givits rätt att ensam företräda den juridiska personen vid den här stämman. Begränsningen av antalet fullmakter gäller inte ställföreträdarskap och enligt föreningslagen behöver en sådan företrädare inte vara personlig medlem i JAK Medlemsbank.

Inkommna motioner 2017

Motion nr 01 - Starta aktiebolag

Motion nr 02 - Testkör JAK-bank 2.0

Motion nr 03 - Ideologiskt arbete och samhällspåverkan

Motion nr 04 - Erbjud medlemmarna räntefria lån

Motion nr 05 - Bereda valberedning

Motion nr 06 - Vision

Motion nr 07 - Slå samman Etikråd och Lekmannarevisor

8100.1 Fullmakt för ombud.pdf 8100.2 Fullmakt för omyndig medlem.pdf 8100.3 Fullmakt mellan förmyndare.pdf