Information

Rapport från årsstämma 2022

rapportårsstämma

JAK Medlemsbank har hållit årsstämma den 30 april i Skövde kulturhus.

Vid stämman deltog ett fyrtiotal medlemmar, varav hälften via elektronisk uppkoppling på annan ort. Samtliga propositioner från styrelsen bifölls, däribland de stadgeändringarna gällande ny kapitaliseringsmodell som föreslagits. Flera motioner bifölls.

Till styrelsen valdes två nya ledamöter: Joseph Josefsson och Bengt Adolfsson. Till Etikrådet valdes Lena Bjärskog in som ny ledamot och Ulla Kedbäck valdes som ny ledamot i Valberedningen, Styrelsens ordförande, Lena Eriksson Åshuvud valdes till att leda styrelsens arbete ytterligare ett år.

Styrelsen och bankens ledning vill tacka för det gedigna arbete som bankens förtroendevalda lagt ned under det gångna året, ert engagemang är en förutsättning för bankens verksamhet.